Monday, May 15, 2017

OUR LADY OF FATIMA - 100 YEARS OF LOVE FOR US!


MAY 1917 - MAY 2017

TRADITIONAL HYMN TO OUR LADY OF FATIMA, TAGALOG
 
Awit Sa Birhen ng Fatima
I.


O Birhen ng Fatima, kami’y dumudulog sa iyong awa’t alindog at napakukupkop.
Ituro mo Inang Mahal, matuwid na daan, kami’y laging magdarasal ng Rosaryo mong mahal.II. 

Pangako mong diringgin ang aming dalangin. Digmaan ay papawiin, laya ay kakamtin.
O Birhen, Inang marangal na aming patnubay, kami’y iyong saklolohan at itong aming bayan.

Wednesday, April 26, 2017

IKATLONG LINGGO NG PAGKABUHAY A

-->
PAG-ASA SA MGA PUSONG WASAKMadalas na nating marinig ang kuwento ngayon (Lk. 24: 13-35) tuwing Pagkabuhay. Pag narinig natin ang salitang Emaus, tila alam na natin ang buong kuwento ng dalawang alagad na lumayo mula sa Jerusalem at sa daan ay sinabayan sila ni Hesus at sinaluhan sa hapunan.Pero teka, muli nating pagmasdan ang ganda ng salaysay na ito. Kay Lukas lamang ito makikita, at ito ang pinakamahabang kuwento ng Pagkabuhay. Dito hindi lamang nagpakita ang Panginoon kundi nagbigay pa ng turo tungkol sa kanyang paghihirap at pagkabuhay at ang kaugnayan nito sa plano ng Ama.Ang “dalawang” alagad na naglalakbay ay kabilang sa mga alagad na hindi agad naniwala sa sinabi ng mga babae. Nasiphayo sila kaya nais nilang lumayo sa Jerusalem. Pero habang naglalakad, si Hesus pa rin ang kanilang paksa ng usapan. At biglang sumabay sa kanila si Hesus. Hindi nila nakilala ang Panginoon. Iba kaya ang itsura niya noon? Pero sabi ni Lukas, ang problema ay wala kay Hesus kundi ang mga mata ng dalawa ang hindi nakakilala sa kanya.Napagkamalan nila siguro siya na isang ordinaryong Hudyo na dumalo sa Paskwa. Nagulat nga sila na tila walang alam si Hesus sa mga naganap sa Jerusalem. Nagpanggap si Hesus na wala siyang alam upang marinig ang damdamin ng dalawa. Lumabas na totoo ngang nasiphayo ang mga ito (inaasahan pa naman namin… ililigtas niya ang Israel). Naalala nila ang kuwento ng mga babae na noong una ay tinanggihan nila. Napansin ni Hesus na may konting pag-asa pa sila pero walang pananampalataya. Kaya matiyagang nagpaliwanag ang Panginoon sa kanila.Abala sa pakikinig ang dalawa at pinigil pa nga nila ang dayuhang kasabay nila upang manatili sa Emaus. Kahit malungkot, hindi pa rin patay ang apoy ng pagiging alagad; naramdaman nilang naglalagablab ang kanilang puso. At nang hatiin ni Hesus ang tinapay, doon nila tunay na napagtanto na ito nga ang kanilang Panginoong  Muling Nabuhay!Hindi nila nakilala si Hesus sa pakikinig ng paliwanag ng Kasulatan pero ito ang naging paghahanda para sa pagbubukas ng kanilang puso. Doon sa paghahati ng tinapay (orihinal na kataga kay Lukas) nabuksan ang kanilang mga mata. Gusto ng salaysay na ito na makita nating sa eukaristiya lubos na nabubunyag ang Panginoon.Minsan akala natin ay mas mapalad ang mga unang Kristiyano dahil nakita, narinig, nahawakan nila ang Panginoon. Pero ang kuwento ng Emaus ay paalala na ang pakikipagtagpo, pakikipag-usap, pakikinig, pakikisalo kay Hesus ay nagaganap ngayon sa tuwing tayo ay nasa Eukaristiya. Kung may pananampalataya tayo sa mga Kasulatan, at sa Katawan at Dugo ng Panginoon, narito siyang tunay sa piling natin saanman tayo naroroon. Sa tuwing nasa Misa tayo, mapalad tayong kapiling ang ating Panginoon at Diyos!

3RD SUNDAY OF EASTER A

-->
HOPE TO BROKEN HEARTSWe always listen to this Resurrection Gospel (Lk 24: 13-35) every Easter that we seem to be no longer excited about it. As soon as we hear about Emmaus, we readily conclude that we know the entire story of the two disappointed disciples fleeing Jerusalem and how Jesus appeared to them and joined them in the journey and in a meal.Let us take some time to appreciate the beauty of this passage. The story appears only in Luke and is the longest of all the gospel stories about the Resurrection. Here Jesus does not only appear but also imparts a teaching that explains how the passion, cross and resurrection fit into the Father’s plan of salvation.The “two” who were traveling were part of those who heard the testimony of the women but refused to believe. So deep was their disbelief that they set out to go far from Jerusalem. But as they were walking, they kept talking about Jesus, and at that time, Jesus appeared to them. The scene is dramatic because they did not recognize the Lord. Did Jesus look different? Luke says the problem was not in Jesus, but in the eyes of the two that were held back from recognizing him.The two mistook Jesus perhaps as just an ordinary Passover pilgrim. They were surprised that Jesus did not seem to know the current events in Jerusalem. Jesus pretended not to know and the two told him their story and their feelings. It became clear that they were truly disappointed (we were hoping… going to redeem Israel). They remembered the women’s story, which they earlier dismissed. Jesus sensed that there was still some hope, but there was no faith. Jesus took the occasion to patiently explain the Scriptures to the disciples.The two were so engrossed in listening that they even invited this stranger to stay with them at Emmaus. Though sad, they did not yet lose the fire of discipleship; in fact their hearts were burning within them. And at last, at the meal, when Jesus broke the bread, they finally recognized him.Listening to the explanation of Scriptures did not make them recognize Jesus but it prepared their hearts. The breaking of bread (original expression of Luke) opened their eyes to his presence. The story wants us to realize that it was in a eucharistic action that Jesus was fully revealed.At times we feel we are not as fortunate as the early Christians who met the Lord and saw him, heard him, encountered him. The Emmaus story reminds us that the same means of recognizing, meeting, touching, listening and eating with Jesus are here with us today in every Eucharist we celebrate. If we have faith in the Scriptures and in the Body and Blood of the Lord, he is truly present with us wherever we are! When we celebrate the Mass, we are blessed to be in his presence!

Wednesday, April 19, 2017

IKALAWANG LINGGO NG PAGKABUHAY, A – LINGGO NG DAKILANG HABAG

-->
MATINDING ALINLANGAN, MATINDING PAPURI

Ano ba ang kakaiba kay Tomas? Siya lang naman ang apostol na hindi “funny” o hindi “paniwalain,” hindi madaling makumbinsi (Jn 11:16; 14:5). At dahil wala siya sa unang pagpapakita ni Hesus, ayaw niyang maniwala kahit balitaan siya ng iba.Sobrang mapagduda si Tomas na meron pa siyang mga kundisyon para maniwala talaga: dapat kong makita! Dapat kong mahawakan! Nagduda din naman ang ibang mga apostol noong una, pero si Tomas ang talagang kinarir sa buhay ang salitang “duda.”Pero nang lumitaw muli ang Panginoon, matapos niyang batiin ang lahat, hinarap niya si Tomas at kinausap. Inanyayahan ng Panginoong Hesus si Tomas na usisain siya; na hawakan ang mga sugat niya. Sobrang gulat tiyak ni Tomas na nabasa ng Panginoon ang kanyang isipan at narinig ang kanyang sinabi noong una.Kaya malamang, hindi naman nahawakan ni Tomas ang mga sugat ni Hesus. Malaking insulto ito kung gagawin pa niya ito sa harap ng Kristong Nabuhay na Muli. Eto na siya at kitang kita niya ang mukha na kanyang minamahal. Eto na at dinig na dinig niya ang boses na kay dalas niyang pakinggan. Muling nagbalik ang pananampalataya!At ang katawa-tawa, kung sino pa ang sobrang nagduda, siya naman ngayon nagpahayag ng pinakamalalim na pananalig: Panginoon ko at Diyos ko!Mahirap ba sa atin na maniwala sa pagmamahal at awa ng Diyos kung walang mga himala sa buhay natin? Dapat ba talagang ang Diyos pa ang susunod sa kundisyones natin? Ang makita Siya ay sapat na para sa tunay na alagad. Ang marinig Siya ay sapat na para sa isang Kristiyano. At dito sa Eukaristiya, nakikita natin ang Panginoon sa Tinapay at Alak; naririnig natin Siya sa kanyang mga Salita. “Mapalad ang mga naniwala kahit hindi nila nakita.”


2ND SUNDAY OF EASTER, A – DIVINE MERCY SUNDAY

-->
THE MOST DOUBT, THE GREATEST PRAISE

What is unique about Thomas? He was the disciple who could not be persuaded easily (Jn 11:16, 14:5). And so because he was absent when Jesus first appeared to the apostles, this time, he did not easily believe the testimony of the others.So unbelieving Thomas was that he even set a condition for his faith: to see is to believe; to touch is to believe! Other disciples entertained doubt at first too, but only Thomas embodied that doubt so personally in his life.But when Jesus appeared, after greeting the disciples, he turned to Thomas and addressed him. The Lord invited Thomas to see him and to touch his wounds. Surely Jesus knew the conditions Thomas stated earlier. Thomas must have been so surprised that the one he did not believe was risen actually knew what was in his heart.So probably, Thomas never really came forward to dare to touch the wounds of Jesus. If he had done so in the presence of the Risen Lord that would have been a real insult to the apparition before him. Seeing the face of the Master again and hearing the voice so familiar to his ears, Thomas let go of his unbelief.The irony here is that the disciple who exhibited the most doubt later on expressed the greatest praise in all of the gospels: My Lord and my God!Is it hard for us to believe in the love and mercy of God if we cannot find miracles happening around us? Do we really think that God has to follow our conditions so that we in turn will put our faith and trust in him? To see the Lord is enough for the Christian. To hear his voice is convincing proof enough for him. In the Eucharist we see the Lord in Bread and Wine; in the Eucharist we hear his words calling us to continue trusting him. “Blessed are those who have not seen and have believed.”
Saturday, April 15, 2017

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGKABUHAY NG PANGINOON A

-->
WALANG MAS HIHIGIT PANG KAPANGYARIHANAng pagsasaad ng mabuting balita tuwing Pasko ng Pagkabuhay ay halos laging nagsisimula sa mga babaeng dumalaw sa libingan upang matagpuan na wala na si Hesus doon. Nagulat sila at humanga dahil ang libingang may bangkay ngayon ay libingang walang laman at maluwalhati. Ganyan taun-taon tuwing binabasa natin ang mabuting balita ng PagkabuhaySa mabuting balita ayon kay Mateo, may kakaibang paglalahad. Pagkatapos ilibing si Hesus at bago ang tagpo ng mga babae, si Mateo ay bumalik sa tema ng mga punong pari at mga lider Hudyo na nagpapatay sa Panginoon. Kahit matagumpay nilang naipapatay ang Panginoon, inaalala ni Mateo ang kanilang galit at poot kay Hesus. Kung sa pagsilang ni Hesus nais nila siyang ipapatay, ngayon sa kamatayan ni Hesus, ayaw nilang may maiwang anumang bahid ng impluwesya niya sa lupa.Nakipagsabwatan sila sa mga awtoridad upang maglagay ng mga kawal sa labas ng puntod. Nilagyan din nila ang mahigpit na saraduhan ang libingan para walang makapasok upang kunin o tangayin ang bangkay at magkuwento na ito ay muling nabuhay. Bakit tila takot sila sa isang bangkay lamang?Pero hindi mapipigil ng kapangyarihan ng tao ang kapangyarihan ng Diyos. Sa huli, si Hesus ang matagumpay! Walang kadena na makakapigil sa Pagkabuhay. Walang kawal na makakahadlang sa pag-ibig ng Diyos  sa kanyang bayan.Hindi ba nakalulugod ito sa atin? Hindi na malaking inspirasyon ang nangyari? Minsan kasi nawawalan tayo ng loob kapag tila nagtatagumpay ang mga masasaang tao para gawing magulo ang ating buhay. Minsan akala natin natalo na tayo kahit ang tiwala natin ay sa Diyos lamang.Ang tagpong ito kay Mateo ay magandang pagnilayan ngayong Pasko ng Pagkabuhay, kahit wala ito sa ating pagbasa. Walang kapangyarihan ang mundo na higit sa Diyos. Walang talino ang tao na mas mabisa pa sa pagmamahal at habag ng Ama. Ngayong Pasko ng Pagkabuhay, ipahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Ipahayag ang tagumpay ni Hesus na kayang buhayin pati ang tila patay na at matamlay. Ipahayag na si Hesus ay buhay at maluwalhati!


EASTER SUNDAY A

-->
NO POWER GREATER THAN GOD’SThe presentation of the Easter gospels almost always starts with the women who visit the tomb and find that the body of Jesus is no longer there. They stand in awe at the unexpected spectacle of a tomb that was occupied but now is empty and glorious!  This is how every year the Easter gospel speaks of the Resurrection of the Lord.In Matthew’s gospel, there is a unique Easter presentation. After the burial and before the women get in the area of the tomb, Matthew returns to the chief priests and Jewish leaders who plotted the death of the Lord. Even after the burial of Jesus, Matthew reminds us that these enemies of Jesus continue their hostility, their anger and hatred against Jesus. As they wanted to kill Jesus as an infant, now they want to eliminate every trace of Jesus and his influence on the earth after his death.Plotting with the authorities the chief priests and rulers of Israel placed guards outside the tomb of Jesus. They sealed the tomb so that no one can enter, carry off or steal the body and then claim a miraculous resurrection. Why are they afraid of a dead man’s body?But God will frustrate the power of men, even if they are fully equipped and fully armed. In the end, the Jesus emerges victorious! No seal can prevent the Resurrection. No guards can obstruct the plan of God for his beloved people.Isn’t this encouraging for us? Isn’t this inspiring? Sometimes we are disheartened because it seems people with evil intentions succeed in making our lives miserable. We think that we are defeated even if we put all our trust in the Lord.Matthew’s unique episode reminds us of God’s power. No earthly power is greater. No human craftiness is more effective than God’s uncontrollable love and mercy.  This Easter, proclaim the power of God at work in your life. Proclaim the victory of Jesus that is able to bring to life even what already seems dead and lifeless. Proclaim Jesus risen and glorious!