Thursday, June 22, 2017

IKA-12 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON A


LIGTAS SA KANYANG YAKAPNinenerbiyos ka ba na baka ang nabili mong bigas ay peke, tulad ng sabi sa balita? Natatakot ka ba na baka narito na sa Maynila ang mga teroristang Maute? Kinakabahan ka ba na baka nga ang susunod na target ng ISIS ay ang Pilipinas?

Ngayon, natural lamang na maapektuhan ng mga kaganapan sa ating paligid. Nariyan ang terorismo sa Mindanao, krimen sa kalsada, at halos walang magandang balitang naririnig o nababasa.

Naaapektuhan din tayo ng mga pangyayari sa ating personal na buhay. ang daming iniisip sa bahay. Ang daming alalahanin sa trabaho. Ano ba ang mangyayari sa akin? Ano na ang mangyayari sa aking mga mahal sa buhay?

Pero may mabuting balita ang Panginoon para sa atin ngayon. Huwag kang matakot (Mt. 10:26). Ito ang payo ng Panginoon, ang kanyang habilin, ang kanyang utos. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag hayaang magupo ng sindak. Huwag kang mawawalan ng pag-asa.

Paano natin ito magagawa?

Kailangan tayong makipag-ugnayan sa Diyos araw-araw. Maniwala ka sa iyong puso na anuman ang iyong pinagdadaanan, mahalaga ka sa mga mata ng Diyos. magtiwala ka sa kanyang kapangyarihan at pagmamahal para sa iyo.

Anuman ang dilim ng iyong landas ngayon, anuman ang laki ng problemang kinakaharap, anuman ang lalim ng hukay na kinahulugan mo, magtiwala kang hindi ka pababayaan ng Panginoong Hesukristo. Bago daw mabihag ng teroristang grupo sa Marawi ang pari na si Fr. Chito ay nasabi niya sa isang kakilala niya na hindi sila natatakot kahit sila ay mamatay sa gitna ng kaguluhan. Saan humugot ng lakas ng loob ang paring ito, ang mga Kristiyano doon, pati na rin ang mga kapatid nating Muslim? Saan pa, kundi sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos.

Magtiwala tayo na kasama nating ang Diyos at sabihin nating sa sarili: Kasama ang Panginoon, malalampasan ko ang lahat ng bagay. Sa tulong ng Diyos, matatapos din ang lahat ng pagsubok sa aking buhay.

Totoo ang sabi ng Panginoon, na kung ang mga ibon ay inaalagaan ng Ama, tayo pa kayang mga anak niya?

Huwag matakot! Laging kumapit sa Diyos! Patuloy na magtiwala sa kanya araw-araw.

12th SUNDAY IN ORDINARY TIME A


SAFE IN HIS EMBRACE

Last Palm Sunday, bombs exploded in two churches in Egypt, killing 45 people. In an interview, a Coptic bishop explained that many people died because the church was jampacked. Considering the threats and the violence suffered by Christians in some parts of the Middle East, their faithful attendance at church is remarkable, admirable, surprising. “Terror on every side”, as the first reading says (Jer 20: 10-13) and yet the true Christian feels no reason to retreat and to run.

Jesus encourages us today: “Fear no one” (Mt. 10: 26). Unlike persecuted Christians everywhere in the world, many of us enjoy security and comfort like never before. Our lives are full of things that make us impervious to the attacks of terrorist. We are safe. We have resources. We are free.

And yet, many times we cannot avoid other “enemies”. They may not target our bodies. But they do intend to harm our reputation or good name, our relationships, our health, our dreams and ambitions. If they cannot kill the body, certainly, they will attempt to kill the soul. They will try to harm our hearts. They will try to crush our spirits.

How can we overcome fears of these things? I believe the key is relationship with the Lord. If we believe how precious we are in the eyes of the Father and how close we are to his heart, we will overcome all fear. We know stories of people who walked in the darkest tunnels of life, and yet did not feel any tinge of fear. We know of people who have gone through the most harrowing experiences and yet confess that they did not feel they were alone. I believe that this is only possible because they opened their hearts to the invitation of the Lord to have a deep and living relationship with him.

 “So do not be afraid; you are worth more than many sparrows.” – Don’t these words say how much the Father loves and cares for us?

We may not see terrorists around us but our lives may be surrounded by many constant threats. If we want to survive all these and even conquer them, let us know the Lord in a deeper way and follow him not with the mind but with the heart. Let us acknowledge his love for and power over us.Wednesday, June 21, 2017

DAKILANG KAPISTAHAN NG KATAWAN AT DUGO NI KRISTO – CORPUS CHRISTI

-->
ADIK SA IYO…

Marami sa atin ang hayok na sa mga modernong adiksyon sa buhay. Maging mga sanggol at mga bata ay adik na sa mga gadgets at tila walang pakialam sa mundo sa paligid nila. Ang mga magulang naman ay matagal nang nahumaling sa tv. Ang computer ang puntahan ng mga taong walang magawa, walang makausap o walang mapuntahan kapag nalulungkot at nababagot sa buhay.May mga taong tila adik na sa mga bagay na maituturing na banal o mabuti. Halimbawa maraming tao ang walang tigil ang koleksyon ng mga imahen ng mga santo na parang koleksyon ng Barbie dolls, o kaya walang humpay sa kabibili ng mga librong hindi naman nila kayang basahin at nakatambak lamang.Ipinaaalala sa atin ng Kasulatan ngayon na may isang totoong “adiksyon” o pagkahumaling na nais ng Diyos na maging bahagi ng ating buhay. Ito ay ang pagiging tunay na pagkakaugnay sa katawan at dugo ni Kristo, ang ating Panginoon at Diyos, sa Eukaristiya.Hindi tayo sinasabihan ng Diyos na kolektahin lahat ng imahen niya at larawan. Hindi rin niya pakay na basahin natin lahat ng aklat na sumisikat. Hindi niya nais na mapanood natin lahat ng bagong pelikula, gaano pa man ito ka-relihyoso. Nais niya lamang tayong mahalina, matutok, matalaga, at mapukaw ng kanyang Bugtong na Anak na si Hesus sa Eukaristiya. Ito ang nag-iisang adiksyon na nagdadala hindi na kamatayan kundi ng buhay na walang hanggan. – “Simumang kakain ng aking katawan at iinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko siya sa huling araw.”Ang pagnanais na maugnay sa Katawan ni Kristo ay magdadala sa ating ibukas ang ating mga mata upang mahalin din ang Katawan niya na matatagpuan sa mga dukha at mga nangagailangan sa ating paligid. Ang pagtanggap sa Katawan at Dugo ni Kristo ang mag-aakay sa atin na mahalin siya at paglingkuran sa pira-pirasong katawan ng mga taong naghihintay ng ating kalinga at pagmamahal.Manalanging tayong maging tunay na adik kay Kristo, sa kaisa-isang nagbibigay kahulugan sa buhay sa mundo at nagbibigay ng walang hanggang ligaya sa langit.


SOLEMN FEAST OF THE BODY AND BLOOD OF CHRIST – CORPUS CHRISTI

-->
ADDICTED TO LIFE

People today are prone to many subtle and seemingly discreet addictions. It is true that toddlers and young children are becoming addicted to technological gadgets like cell phones, tablets and the internet in the same way that their parents have become too hooked on television programs. The lure of the computer has made prey of bored people looking for a diversion from the loneliness and pain of daily life.Some people are addicted to what seems to be holy things. There are Catholics who resort to unbridled collections of images of saints that they seem to be like religious barbie dolls, or impulsive hoarding of every new religious book that they cannot even read.The Scripture today reminds us in a powerful way of the only “addiction” or spiritual attachment we need to have in our daily life. And it is none other than the Blessed Sacrament, the Body and Blood of Christ in the Eucharist.God does not invite us to collect religious items. He does not expect us to read all the fashionable authors. He does not want us to collect all the good films, however religious they are. He invites us to be attracted, devoted, committed, and dedicated only to his Son Jesus Christ our Lord who comes to us in the Eucharist. This is the only addiction in this world that does not lead to death but to life – “Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day.”This attachment to the Body of Christ will gradually open our eyes to be open and loving to the body of the Lord which encompasses the poor and the needy around us. Receiving Jesus in Communion will bring us to see Jesus and desire to serve him in the broken body of people who need our love.Let us pray to become truly addicted to the only One who gives meaningful life on earth and eternal life in heaven.
Tuesday, June 20, 2017

ANG PITONG MGA KALOOB NG ESPIRITU SANTO: ANO BA TALAGA ITO?

-->Ang pitong mga kaloob ng Espiritu Santo ay mga katangian at tanda na mula sa Diyos Espiritu Santo para sa mga Kristiyano upang sila ay maging bukas, masunurin, at mapagtalima sa kanyang mga pag-ganyak at inspirasyon habang ginaganap nila ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay, at nang sila ay mapuno ng makalangit na kagalakan at katatagan na batay sa kanyang paggabay at tulong.

Ayon kay San Francisco ng Sales mas mainam kung ilalarawan ang mga kaloob ng Espiritu Santo sa paraang kaugnay ng regalo ng Diyos sa atin na pag-ibig. Kaya  maaari nating unawain ang mga ito na:

KARUNUNGAN AY ANG PAG-IBIG na nagdadala sa atin upang malasap kung gaano ang kabutihan at kagandahan ng Diyos

PAGKA-UNAWA ANG PAG-IBIG na tumutulog upang makita natin ang kagandahan ng ating pananampalataya, makilala kung sino ang Diyos para sa atin at makilala siya sa kanyang mga nilikha at sa mga pangyayari ng buhay

KAALAMAN ANG PAG-IBIG na umaakay upang matutunan natin kung sino ba tayo at ang ibang mga nilikha sa harap ng Diyos, upang lalo nating malaman kung paano siya paglingkurang higit sa ating buhay

PAGPAPAYO ANG PAG-IBIG na nagbibigay sa atin ng karunungan upang piliin ang pinakamagandang paraan na ganapin ang kalooban ng Diyos at paglingkuran siya

KATATAGAN ANG PAG-IBIG na nagpapalakas sa puso sa pasya nitong gawin kung ano ang inuudyok ng pagpapayo (naunang paliwanag)

KABANALAN ANG PAG-IBIG  na nagpapanibago ng lahat nating ginagawa upang maging matamis, magaan at kaaya-aya dahil tayo ay mga anak na naghahandog sa Ama

BANAL NA PAGKATAKOT ANG PAG-IBIG na nagtutulak sa ating lumayo at umiwas sa anumang hindi ayon sa puso sa kagustuhan ng puso ng DiyosTHE SEVEN GIFTS OF THE HOLY SPIRIT: WHAT THEY REALLY ARE

-->The seven gifts of the Holy Spirit are properties and perfections or marks and characteristics bestowed by God the Holy Spirit on Christians to make them more open, obedient and docile to his encouragements and inspirations so that while they desire to fulfill God’s will in this life, they may be filled with heavenly joy and assurance of his guidance and help.St. Francis de Sales said that it is best to describe the gifts of the Holy Spirit in connection with the basic gift of charity or love. Thus, we can say that:WISDOM IS THE LOVE that makes us appreciate how sweet and delicious God isUNDERSTANDING IS THE LOVE that makes us attentive to learn the beauty of our faith, knowing who God is for us and knowing God through his creatures and through the events of our livesKNOWLEDGE IS THE LOVE that makes us attentive to learn who we are and who other creatures are in the sight of God, enabling us to know how to serve the Lord betterCOUNSEL IS THE LOVE that gives us wisdom in choosing the best way to do God’s will and to serve himFORTITUDE IS THE LOVE that makes the heart strong in its decision to execute what counsel (above) has determinedPIETY IS THE LOVE which makes everything we do for God sweet, light, and pleasurable because it is an act of child-like offering to GodFEAR OF THE LORD IS THE LOVE that pushes us to flee and avoid what is not in harmony with the heart of God.
Thursday, June 8, 2017

DAKILANG KAPISTAHAN NG SANTISSIMA TRINIDAD

-->
PAG-IBIG NA NAKIKIRAMDAM

Heto na naman ang panahon upang unawain, tanggapin at ipagdiwang ang pinakamalalim na misteryong nakilala ng daigdig. Paano nga ba mabibigyang saysay ang Santissima Triniday – ang ugnayan ng Ama, Anak at Espiritu Santo na nagliligtas at nagbibigay buhay sa atin bilang mga Kristiyano?Ang Santissima Trinidad o Banal na Sangtatlo ay kasaysayan ng pagmamahal, na ibinuhos at ibinahaging walang pag-iimbot, pamimili o pagtatangi. Basta ito ay umaapaw na pag-ibig na mula sa sakripisyo. Hindi para sa utak lamang kundi para sa buong pagkatao ang misteryong ito. Nakikiramdam ang Diyos sa ating situwasyon ngayon at tinutugon niya tayo sa pamamagitan ng kanyang tatlong paraan ng paglingap at pagkahabag.May isang kabataang hirap daw maging mapagmahal kasi hindi naman niya naranasang mahalin ng kanyang ama sa pagkabata niya. May isang tao naman na gulat sa ugali ng kapatid niyang ayaw siyang hatian ng pamana ng kanilang mga magulang. Isang tao ang nagsisikap na mamuhay sa lugar kung saan walang kaibigang makakausap o matatakbuhan.Kapag hindi naranasan ang pag-ibig ng isang magulang, malasakit ng isang kapatid o gabay ng isang kaibigan, paano nga ba mailalarawan ang pagmamahal ng Diyos na Tatlong Persona? Mahirap ang doktrinang ito kung hindi naramdaman dahil ang tunay na pakay nito ay makilala bilang buhay at totoo.Kaya nga dapat tayong magdasal na maging sensitibo at nakikiramdam sa pag-ibig ng Diyos na dumarating saanmang situwasyon. Sa pag-alala ng isang kaibigan, pagkalinga ng kapamilya o kabutihan ng dayuhang ngayon mo lang nakilala. Sulyap lang ito sa pag-ibig ng Diyos. Maaaring hindi natin masumpungan ang buong-buo pero hindi magkukulang ang Diyos na ipadama ito sa atin sa paraang hindi natin inaasahan.Pero hindi ito natatapos doon. Kung naniniwala tayo sa iisang Diyos na may tatlong Persona, kapag naramdaman natin ang pag-ibig niya, dapat natin itong ibahagi sa paraang malikhain sa kapwa. Hindi kulang ang situwasyon na maaari tayong maging mahabagin tulad ng Ama, mapagbigay tulad ng Anak na si Hesus, at mapang-likha ng pagkakaisa at pagkakaunawaan tulad ng Espritu Santo.Para makilala ang Santissima Trinidad, ang Diyos, pakiramdaman ang pag-ibig sa paligid mo. Para paniwalaan ang Santissima Trinidad, maging sensitibo at damahin ang mga paraang hinahamon ka ng Diyos na tularan siya sa paglilingkod at pagmamahal. Maging Ama, Anak at Espiritu Santo sa kapwa mo ngayon!