Friday, October 21, 2016

IKA-30 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

-->
ANG DIYOS AT ANG MAPAGPAKUMBABAAng mga pagbasa ngayon ay nakatuon sa taong mababang-loob sa harap ng Diyos. Sino ba ang mapagkumbaba? Sa unang pagbasa, Sirac 35, ang mababang-loob ay ang mahirap, ang walang maaasahang materyal na suporta, ang walang mabalingan na kapwa upang tumulong sa kanya. Sa ikalawang pagbasa, 2 Tim 4, sinasabi ni San Pablo na siya ay iniwanan ng lahat, at nang huli, Diyos lamang ang kanyang tunay na kinapitan sa kagipitan. Sinamahan siya ng Diyos at pinalakas siya.Sa mata ng Diyos, ang tunay na mapagkumbaba ay ang taong tumatanggap, nakakaranas at nakakaunawa ng kanyang tunay na pagiging dukha sa mundong ito at dahil doon ay sa Diyos lamang bumabaling para kumuha ng pag-asa sa mga pangako ng Panginoon.

Sa Mabuting Balita, nakikita natin ang publikano na nagdarasal na may tunay na pagsuko sa Diyos. Ang publikano ay mayaman, maimpluwensya, makapangyarihan. Kahit kinamumuhian siya ng marami dahil sa pagkolekta ng buwis, dahil may posisyon at ari-arian siya, marami pa rin tiyak ang nakapaligid sa kanya. Pero bakit bigla siyang naging mababang-loob?

Siguro may naganap sa buhay niya. Napagtanto niya na walang dalang kasiyahan ang pera. Natuklasan niyang nandun lang ang mga tao kapag may ibibigay ka. Napansin niyang ang Diyos lang ang tunay na matapat mula simula hanggang huli, lalo na sa mga makasalanang itinatakwil ng iba. Natanggap ng publikano na sadyang dukha siya sa harap ng Diyos. At ngayon nais niyang matagpuan ang tunay na yaman sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon.Kailangan kaya natin matatanto na ang pera, poder, koneksyon at kasikatan ay hindi talaga nagdudulot ng katatagan at kasiyahan? Bumaling tayo sa Panginoon at humingi sa kanya ng awa, upang siya ang tunay na maging yaman ng buhay natin.


30TH SUNDAY IN ORDINARY TIME C

-->
THE HUMBLE ONE IS PLEASING TO GODThe readings this Sunday focus our attention on the humble person before God. Who is the truly humble person?  The first reading from Sirach 35 equates the humble with the poor, the one who has no material and human support from others, the vulnerable.  The second reading from St. Paul (2 Tim 4) recalls the apostle’s abandonment by people he relied on and in the end, he found himself with God alone to face his difficulties: The Lord stood by me and strengthened me.In the eyes of God, the truly humble is the person who accepts, experiences, realizes his radical poverty in the world and therefore clings only to the remaining hope – the promises of God!In the gospel, the publican prays with total surrender to God in the temple. The publican is supposed to be rich, influential, and powerful. Yes, he is hated by most people whose taxes he collects, but because he has position and property, he must have a good following among friends. But why is he now humble?Maybe something happened to him. He realized that his money cannot buy him happiness. He found that people are only there for you when you have something to give. He discovered in his life that only God is faithful from beginning to end, even to sinners who the world hates and rejects. The publican accepted his radical poverty and now turns his eyes toward his authentic riches, his relationship with God.When will we realize that money, power, connections, or influence are not the true guarantors of life’s security? Let us turn to the Lord and beg him to have mercy on us, and to be our heart’s true wealth.


29TH SUNDAY IN ORDINARY TIME C

-->

WILL HE BE SLOW TO ANSWER?A friend called me the other day upon arriving for his vacation from his work in the Middle East. He related to me the story of his struggles while he was starting there. I never knew how much he suffered.When his first contract expired he joined many workmates to a neighboring island while they awaited the renewal of their contract. Days turned into weeks, weeks into months. They received no call from their employer. Some have decided to return home. Some resolved to wait still more. Meanwhile, he used up all his savings. One of his companions committed suicide. Others sank into depression and almost lost their minds.My friend suffered with his companions and his pain was great. Thankfully he held on to prayer. He joined a group of people who come together to pray and study the Bible. His faith was shaken and tried and many times he almost skipped his prayers and his bible group. But by the grace of God, he brought his sufferings to the Lord, crying out to him night and day. One day, he received a call from his employer asking him to come back. Now he works for another company and is very content with his job and above all, with his new-found faith in the God who hears the prayers of the suffering.The gospel (Lk 18:1-8) tells us: “Will not God then secure the rights of his chosen ones who call to him day and night? Will he be slow to answer them?” God is only asking one thing, and it is not easy – not to lose faith while we wait: “But when the Son of Man comes, will he find faith on earth?”One of the most beautiful prayer experiences we can ever have is through the prayerful reading of the Word of God, the Bible. The second reading (2 Tim 3) tells us how powerful is the Word of God for our present struggles and how much we need it to grow in faith.Are you in the midst of a great trial? Pray for a stronger, deeper faith and never lose your grip on the hands of our merciful and loving Lord. Pick up the Bible, read and pray. In your weakness, be nourished back to hope and faith through the Word of the Lord.


IKA-29 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON K

-->
MAGIGING MABAGAL BA SIYA SA PAGSAGOT?Pagdating ng kaibigan ko mula sa Middle East, tinawagan niya ako at nagkuwento siya ng kanyang mga pagsubok doon. Hindi ko alam na grabe pala ang pinagdaanan niya.Nang matapos ang kontrata, kasama ang mga katrabaho niya, nagpunta sila sa isang isla habang naghihintay ng renewal ng kontrata.  Dumaan ang mga araw, ang mga linggo, ang mga buwan – pero walang tawag mula sa employer. Umuwi na ang iba. Nagpasya naman silang maghintay at makipagsapalaran pa. Samantala, naubos na ang mga naipon niya. Isa sa mga kasamahan niya ay nag-suicide. Maraming na-depressed at halos mabaliw sa lungkot at pag-aalala.

Ang kaibigan ko ay nagdusa tulag ng maraming kasama niya. Buti na lang, naalala niya magdasal. Sumali siya sa isang Bible group ng mga kapwa manggagawa. Nayanig ang kanyang pananampalataya at tila nais na niyang bumitaw sa dasal at sa Bible group niya. Sa biyaya ng Diyos, inialay niya ang lahat ng hirap sa Panginoon, umiiyak gabi at araw sa panalangin. Isang araw, tumawag ang employer niya at pinabalik siya sa trabaho. Ngayon nasa ibang kumpanya na siya at kuntento. Higit sa lahat, matibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos na patuloy na nakikinig sa ating mga panalangin.Sa mabuting balita (Lk. 18:1-8) ang sabi sa atin: “Hindi ba ibibigay ng Diyos ang karapatan ng mga taong tumatawag sa kanya araw at gabi? Magiging mabagal ba siya sa pagtugon sa kanila?”  Isa lang ang kailangan – huwag mawalang ng pananampalataya sa gitna ng pagsubok: “pagbalik ng Anak ng Tao, matatagpuan ba niya ang pananampalataya sa lupa?”Isa sa pinakamagandang karanasan sa panalangin ay mula sa pagninilay sa Salita ng Diyos, sa Bibliya. Sa ikalawang pagbasa (2 Tim 3) sinasabi kung gaano ka-makapangyarihan ang Salita ng Diyos para sa ating mga pagsubok sa buhay at kung gaano natin kailangan ito para lumago sa pananampalataya.Nasa gitna ka ba ng pagsubok ngayon? Magdasal ka na magkaroon ng matatag at malalim na pananalig at huwag bibitaw sa pagkapit sa kamay ng Panginoon. Basahin at dasalin ang Bibliya. Sa iyong kahinaan, humugot ng lakas, pananampalataya at pag-asa sa Salita ng Diyos.
Friday, October 7, 2016

IKA-28 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K


ITATAAS TAYO NG SIMPLENG PASASALAMAT

Sa Mabuting Balita ngayon (Lk 17) masayang inilalarawan kung paano nabuo ang araw ni Hesus at napuno siya ng galak. Kahit isa lamang sa mga sampung pinagaling na ketongin ang nagbalik upang magpasalamat, nag-uumapaw ang puso ng Panginoon.

Sa ating buhay na puno ng hamon at paghihirap, mula umaga hanggang gabi, araw pagkatapos ng bawat araw, isa sa mga mahirap gawin ang buksan ang bibig at umusal ng pasasalamat sa Panginoon. Mahirap maalalang purihin at pasalamatan ang Diyos kung ang buhay ay parang panay bugbog ang dala sa atin.

Pero sa mabuting balita isang mahalagang batas ng buhay espiritwal ang sinasabi sa atin – ang pasasalamat at papuri ang nagtataas sa atin mula sa mga paghihirap at nagdadala ng pag-asa, kapayapaan at kagalakan.. kahit manatili pa ang pait, alam nating tayo ay matagumpay na dahil alam pa rin natin kung paano magpasalamat.

Isang bunga ng paghihirap ay ang mapanirang diwa ng pagiging talunan lagi. Sa halip na harapin ang buhay, ang niyayakap natin ay pagkatalo, ang hinahanap natin ay kung sino ang sisisihin, ang nais natin ay laging magreklamo at maging mapait ang buhay, ang inaasahan ay laging kalingain ng iba na may pang-unawa at awa.

Pero kung matututunan nating magpasalamat sa Diyos tuwina, kahit sa mga maliliit na bagay lang, magbabago ang pananaw natin sa buhay, sa mga pagsubok at mga suliranin; magiging pag-asa ang ating panlulumo. Hindi ba at maraming mabubuting bagay na nagaganap sa atin dahil sa kabutihan ng iba, at lalo na sa dakilang pagpapala ng Diyos?

Ang diwa ng kawalang-halaga at awa sa sarili ay naglalayo sa atin sa biyaya, pero ang pasasalamat ang nagbubukas sa atin sa maraming kaloob ng Diyos. Sa Misa, ang dakilang sakramento ng pasasalamat, magpasalamat tayo sa Diyos. Pagkatapos ng Misa, sa harap ng mga simpleng tanda ng pag-ibig ng Diyos, magpasalamat din, na narito siya lagi at hindi nang-iiwan. Sa iba, huwag laging magreklamo lamang, kundi matuto din tayong magsabi ng “salamat po.”


28th SUNDAY IN ORDINARY TIME C


GRATITUDE LIFTS US UP

Today’s gospel (Lk 17) happily illustrates how thanksgiving made Jesus’ day and gave him joy. Even if only one healed leper remembered to return and give thanks, the Lord’s joy over this leper is obvious.

In our life filled with daily challenges and many sufferings, from morning til night, day in and day out, one of the most difficult things to do is open our lips and utter words of thanks to the Lord.  It is hard to remember praise and thanksgiving when life seems to be giving us a hard beating each day.

But the gospel tells us a very important law in spiritual life – gratitude and praise to God lifts us above our sufferings and gives us hope, peace and joy… even if the pain lingers, we are already victors because we know how to give thanks.

One of the tendencies that stem from suffering is the destructive spirit of victimhood. Instead of confronting life, we embrace perpetual defeat, we incessantly look for someone to blame, we live a life of complaints and bitterness, demanding that we be treated with understanding and care forever.

But if only we learn to give thanks to God always, even for the little things around us each day, our attitude towards life, its challenges and cares, will develop from frustration to hope. Are there not good things that occur in our lives each day through the kindness of others, and especially, through the great Providence of God?

A sense of misery and helplessness cuts us off from grace, but thanksgiving opens us up to God’s many gifts of love. At Mass, the great sacrament of gratitude, let us thank the Lord. After Mass, before the simple signs of God’s love, let us be thankful that God is near and never abandons us. To others, let us not just complain, let us also learn to say a word of thanks.


Thursday, September 29, 2016

IKA-27 LINGGO NG KARANIWANG PANAHON K

-->
ANG LAKAS NG MALIITKailangang tanggapin natin na madalas, natutuklasan nating maliit ang ating pananampalataya. Kung kailan akala natin matibay tayo, saka naman yayanigin tayo ng problema, o paghihirap na talagang humahamon sa pinaka-ugat ng buhay. Ang mga pagsubok ay laging tila palakol na humahampas sa pananampalataya ng isang Kristiyano.Ito siguro ang dahilang kung bakit sa Mabuting Balita (Lk 17:5ff) ang kahilingan ng mga alagad ay: Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. At kung bakit ito rin ang umaalingawngaw sa labi ng napakarami sa atin araw-araw: Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananampalataya dahil dumadaan kami sa hirap ng relasyon, karamdaman, pag-aalala, pagkalito, kawalan ng kasiguraduhan sa bukas. Panginoon, dagdagan mo po ang aking pananampalataya.At Diyos lang naman talaga ang makakapagdagdag sa ating pananampalataya. Pero binibigyan din tayo ng pagkakataon na makiisa sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Hindi sumagot ang Panginoon na: Ok, dadagdagan ko yan! At bigla na lang lalago ito parang magic. Sa halip, ang sabi ng Panginoon, kahit maliit ang pananampalataya, kaya mo makagawa ng himala. Ano ito? Ibig sabihin, ang paraan ng pagpapalago ng pananampalataya, bukod sa dasal, ay ang paglalagay nito sa kilos!Maniwala! Magtiwala! Ariin mo ang iyong himala at magiging totoo ito! Kung ang gagawin lang natin ay magdasal at humiling, pero hindi naman pakikilusin ang pananampalataya, hindi ito lalaki. May ipinagdarasal ka ba? May nais ka bang gawin ang Diyos para sa iyo? May nais ba ang iyong puso sa gitna ng iyong mga pagsubok?Gamit ang iyong maliit na pananampalataya, sabihin mo sa balakid, sa sakit, sa kaaway, sa problema – lumayo ka dito at matanim ka sa ibang lugar! At magaganap ito – iyan ang pangako ng Panginoon