Monday, January 15, 2018


FOR YOUR PARISH, ORG, CAMPUS OR FOR YOURSELF:

GREAT RESOURCE

FOR FIRST FRIDAY HOLY HOUR,

SACRED HEART DEVOTION,

AND REGULAR PERSONAL ADORATION.


contact: semkiko@yahoo.com for orders


Tuesday, December 12, 2017

IKATLONG LINGGO NG ADBIYENTO K4 NA PARAAN NG PAGHIHINTAY 3:
PAGHIHINTAY NA MAY KARUNUNGAN, MAY GALAKAng mahirap sa paghihintay ay iyong tila ka ba walang silbi, walang ginagawa, nakahinto lamang. Kaya mahirap ito para sa marami. Sa mundong nagpapahalaga sa gawain, kilos, palabas, ang maghintay ay para bang nagpapahinto ng mundo at nagsasayang ng oras.

Subalit sa Bibliya, ang paghihintay ay aktibong panahon. Natural may mga dapat mahinto tulad ng gawain, pagtatagpo, pandama. Pero may mga bagay ding nananatiling buhay at kumikilos tulad ng puso, isip at kaluluwa. Habang naghihintay ang mga bagay na ito ay nagsasaliksik ng gabay, direksyon at karunungan mula sa Panginoon.

Ang ikatlong paraan ng paghihintay sa Adbiyento ay PAGHIHINTAY NA MAY KARUNUNGAN.

Sa Mabuting Balita (Jn 1) mainam na halimbawa sa atin si Juan Bautista. Maaaring inisip ng mga taong nagsasayang lamang siya ng oras sa ilang, walang nakatunganga, nagtatago lamang sa madla. Subalit sa katunayan, sa ilang lumalago sa karunungan si Juan. Nakilala niya ang kanyang sarili at hinarap niya ang kanyang sarili. Buo ang kanyang pagkatao: hindi siya ang Kristo, ang Propeta o si Elias.

Batid din niya sa kanyang puso na ang hinihintay niya ay narito na at nananahan na sa gitna ng mga taong hindi nakakapansin sa kanay. Puno si Juan ng karunungan tungkol sa kanyang misyon – na magbigay daan sa lalong Dakila, na maging mababang loob sa harap ng Panginoon, na maghanda sa mga tao upang tuklasin ang Liwanag!

Sa Mabuting Balita (Jn 8), ipinakikita din ang halimbawa ni Hesus na naghintay na may karunungan. Nang dalhin sa kanya ang isang babaeng nahuli ng mga matatanda sa pakikiapid, hindi agad-agad tumugon ang Panginoon. habang galit na galit ang madla, yumuko si Hesus sa lupa at nagsulat nang tahimik, naghihintay ng karunungan mula sa Ama. At sa wakas, nang magsalita siya, ipinahiya niya ang mga ipokritong nagdidiin sa babae, at pinuspos niya ng galak ang babaeng handang nang magbagong-buhay.

Tulad ni Juan sa disyerto, tulad ng Panginoon sa kanyang pangangaral, maghintay tayo lagi sa karunungan. Tumigil sandali bago magsalita o kumilos. Mag-isip bago mag-click sa social media. Magdasal bago magpasya. Ipagpaliban ang husga hanggang hindi tiyak na tiyak. Kumilos hindi padalus-dalos kundi mula sa pusong payapa at panatag sa Diyos. Sa ganitong paraan, dadaloy ang kagalakan sa mga tao sa paligid natin, silang mabibiyayaan ng karunungang tinatanggap natin mula sa itaas.

3RD SUNDAY OF ADVENT B4 WAYS OF WAITING 3:
WAIT WITH WISDOM, BRING OTHERS JOYThe difficult thing about waiting is to seem useless, helpless, and inert. That is why waiting is such an ordeal to many. In a world that values activities, achievements and performance, to wait seems to stop your world and do nothing else but kill time.

However, the Bible shows us that waiting time is an active time. There are things we have to put to a halt – like the senses, activities, appointment. But there are faculties which remain alive and active, like the mind, the heart, and the soul. And while waiting, these faculties seek out guidance, direction and wisdom from the Lord.

The third way of waiting this Advent is: WAITING WITH WISDOM.

In the gospel (Jn 1) we have a prime example in John the Baptist. People may have thought he was wasting his time in the desert, doing nothing, abandoning everything, and simply hiding from the crowd. But actually, John was growing in wisdom as he stayed in the desert. He confronted himself and grew in self-knowledge. He knew he who he was not: not the Christ, not Elijah, not the Prophet.

He also knew in his heart that the One he was waiting for has come and that he is in the midst of the people who did not recognize him. John was filled with wisdom that he knew exactly his mission – to give way to the greater One, to be humble before the Lord, to prepare the people to discover the Light!

In the gospel of John (Jn 8), Jesus also shows us how to wait with wisdom. When an adulterous woman was brought to him for judgment, the Lord did not act on impulse. While the crowd was seething with anger, Jesus stooped to the ground, writing in silence, taking time to receive wisdom from the Father. When finally he spoke, he shamed the hypocrites condemning the woman and he filled the woman with so much joy of new life!

Like John in the desert, like the Lord Jesus in his ministry, let us wait with wisdom. Wait before you speak or act. Think before you click. Pray before you decide. Suspend your judgment until you are fully certain. Act not out of impulse but from a heart recollected and at peace with God. In this way, we will bring joy to the people around us, the recipients of the wisdom we receive.

Tuesday, December 5, 2017

IKALAWANG LINGGO NG ADBIYENTO B4 NA PARAAN NG PAGHIHINTAY 2:
MAGHINTAY NANG MATIYAGASa sobrang dami ng problema, naisipan ng isang babae na mabilis na wakasan ang kanyang sariling buhay. Dahil hindi kayang tapusin ng gobyerno ang kampanya laban sa droga sa ipinangakong 3-6 na buwan, kaya naman pinapatay na lang ang mga suspect. Hindi pa handang maging ama, pinayuhan ng isang lalaki ang katipan niya na magpalaglag ng sanggol. Dala ng katamarang mag-aral, mas minabuti ng mga estudyante na mandaya na lamang sa exam. Kaydami pang halimbawang maiisip natin…

Sa ating buhay, maging simpleng gawain o matinding hamon, natural lamang na naisin natin ang mabilis at madaling solusyon. Kulang na kulang tayo ngayon sa pagtitiyaga. Kaya kung kailangang maghintay nagiging napakahirap nitong dalhin. Oo, pwede namang maghintay, pero sandali lang. Kayang maghintay, basta siguraduhin lamang na konti lang ang abala at bahagya lang ang sakit!

Ngayong Adbiyento, pagnilayan natin ang ikalawang paraan ng paghihintay: MATIYAGANG PAGHIHINTAY.

Sa ikalawang pagbasa, 2 Pedro 3, sinasabi sa ating may ibang orasan ang Diyos. Ang isang araw sa kanya ay tila isanlibong taon, ang ang isanlibong taon tila isang araw. Hindi nagmamadali ang Diyos na makakuha ng resulta. Hinahayaan niyang lumipas ang panahon para unti-unting maganap ang kanyang mga balak.

Inihanda ng Diyos ang sangnilikha bago isugo ang kanyang Kaisa-isang Anak. Pinahintulutan niya ang kanyang Anak na dumanas ng kamatayan bago ang Pagkabuhay. Hindi sapilitan ang pagsisisi ng isang makasalanan. Walang hangganang nakatakda para sa pagbabalik-loob ninuman. Binibigyan ng Panginoong ng panahon ang bawat isa sa atin na lumago at siya mismong maghangad na makipag-ugnayan sa kanya. Ang Diyos ay matiyagang Diyos.

Ngayong Adbiyento, hilingin nating ituwid ng Panginoon ang ating kawalan ng pagtitiyaga at pagtitimpi. Banayad nating hintayin ang mga tao na magbago at ang mga pangyayari na maganap. Maghintay pa nang kaunti para sa pisikal at espiritwal na kagalingan.  Maghintay para sa pagkakasundo sa mga kaaway at katampuhan. Maghintay sa tamang panahon ng Diyos sa pagtugon sa ating panalangin, kahilingan at himalang inaasahan sa ating buhay.

Habang natututo tayong maging matiyaga sa mga sitwasyon, bagay at tao sa paligid, maging matiyaga at mapagpasensya din tayo sa ating sarili. Ayon kay San Francisco de Sales: Huwag magmadali; gawin ang lahat nang tahimik at panatag na diwa. Huwag mawalan ng panloob na kapayapaan sa anumang bagay, kahit tila ang buong mundo mo ay bumaligtad pa.

Naghintay si Juan Bautista sa ilang para sa pagdating ng Mesiyas. Matuto nawa tayo mula sa kanya nang matiyagang paghihintay para sa katuparan ng mga pangako ng Diyos.

2ND SUNDAY OF ADVENT B

-->
4 WAYS TO WAIT 2:

WAIT PATIENTLY

When a woman felt the overwhelming pressure of problems, she decided to quickly end her sorrows by suicide. When the government did not know how to solve the drug menace in the promised 3-6 months, enforcers were authorized to kill suspects. When a man is not ready for responsibility, he advised his girlfriend to resort to abortion. When students were lazy to review, they thought that cheating was an easier option. The examples can be endless…In life, whether it is about simple tasks or onerous demands, we naturally seek the quick and easy solution. We grow more impatient each day. So an imposed time of waiting becomes unbearable to many. Yes, we can wait, but only a little bit. We can wait, but be sure this brings less trouble and less pain.This Advent let us learn the second way of waiting: WAITING PATIENTLY.The second reading, 2 Peter 3, tells us that God has a different timeline. A day for him may take a thousand years and a thousand years may be only like a day. God is not in a rush to obtain results. He lets time unfold so that his designs may be fulfilled.The Lord prepared his entire creation before he sent his Only Son. He allowed his Son to experience death before the Resurrection. He puts no pressure on the sinner to repent. He gives no deadline to any person who needs conversion. He allows time for everyone to come to maturity and desire a living relationship with him. God is a patient God.This Advent, let us ask the Lord to curb our impatience. Let us perseveringly wait for people to change and events to unfold. Let’s wait some more for physical and spiritual healing. Let’s wait for reconciliation with our enemies and foes. Let us wait for God’s perfect timing on our prayers, requests and miracles in our life.As we grow impatient with situations, things and people around us, let us above all be patient with ourselves. St. Francis de Sales said: Never be in a hurry; do everything quietly and in a calm spirit. Do not lose your inner peace for anything whatsoever, even if your whole world seems upset.John the Baptist waited in the desert for the coming of the Messiah. May we learn from him to be patient in waiting for the fulfillment of the promises of God.


Tuesday, November 28, 2017

UNANG LINGGO NG ADBIYENTO B

4 NA PARAAN NG PAGHIHINTAY 1: 
PAGHIHINTAY HABANG
 NANANALANGIN AT NAGPUPURI
Sa youtube may isang Amerikanong nagkukuwento ng karanasan niya bilang misyonero sa Pilipinas. Naaalala niya kung paano mayroon tayong pinakamahabang Pasko sa mundo, simula sa mga –ber months, at pinakamahaba din, hanggang sa kabila pa ng Bagong Taon.Madaling lumundag sa tinatawag na Christmas “trend” (o uso ng Pasko) dahil na rin sa mga awit, palamuti, patalastas at mga pagsisikap ng media at negosyo na pilitin ang mga taong makapasok agad sa kaisipang pam-Pasko. Pero ang Christmas “trend” ay iba sa Christmas “spirit” o diwa ng Pasko. Bilang mga Kristiyano, naniniwala tayong ang dakilang panahon ng Kapaskuhan ay dapat munang paghandaan nang paghihintay sa pamamagitang ng apat ng linggo ng Adbiyento.  Kapag may pera ka, may “bonus” na, kaydaling pumasok sa uso, sa Christmas trend. Pero kung walang paghihintay, sa isip, puso at kaluluwa, hindi mo makakamit ang diwa ng Pasko.Simulan natin ngayon ang apat na paraan ng paghihintay sa panahong ng Abiyento.ANG UNANG PARAAN: PAGHIHINTAY SA PANALANGIN AT PAPURIKayganda ng sinabi ng isang preacher tungkol sa trapik sa Edsa. Ito raw ay napakagandang pagkakataon na magdasal at magpuri sa Panginoon. Ngayon pa naman hirap tayong maghintay dahil lahat ay madali, mabilis at handa na sa isang iglap. Kaya pag naghihintay tayo, marami ang naiinis, nagagalit at nagiging marahas. Sobrang inip natin na gusto nating gumawa ng ibang bagay para tayo malibang.

Pero sa ating paghihintay, isipin nating ito ay regalo ng Diyos upang tayo ay makinig, makipag-usap at makipag-ugnayan sa kanya. Maraming mga tao ang natututong magbasa ng Bibliya, magdasal ng rosaryo at manalangin nang tahimik habang naghihintay. Ang bus, ang klinika ng doktor, ang pila, ay nagmimistulang kapilya o bisita kung saan nakakatagpo ng isang Kristiyano ang Panginoon.Sa unang pagbasa, matatagpuan natin ang isang panalanging may pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng ating pagiging makasalanan at masuwaying mga anak. Ipinakikilala ni Isaias ang mukha ng Diyos bilang ating Amang mapagmahal, na nagpapala sa mga taong naghihintay ng kanyang mensahe, pagbabasbas at presensya.Kaya sa linggong ito, bakit hindi natin simulang magdasal habang naghihintay; magpuri habang tahimik na nakaupo o nakapila man. Maaaring maganap ito sa kusina, sa opisina, sa ospital o sasakyan, maging sa lansangan. At ang Diyos na nakakarinig at tumutugon sa bawat panalangin ay tiyak na magiging kapiling mo sa sandaling simulan mo ito.


1ST SUNDAY OF ADVENT B

-->

 4 WAYS OF ADVENT WAITING 1
WAITING IN PRAYER AND PRAISE

I recently saw on youtube a video made by an American who was a missionary to the Philippines. In it, he reminisced his great memories in our country. In particular, he noted how we have the earliest Christmas in the world, starting with the –ber months, and the longest too, lasting until after New Year.It is easy to jump into the Christmas trend, with all the songs, decors, ads, shopping and all efforts enticing you to enter into the secular sense of the coming holidays. But the Christmas “trend” is different from the Christmas “spirit”. As Christians we believe that the great feast of Christmas must be prepared for by an entire season of waiting, by four Sundays of Advent. When you have the “bonus” you can delve into the Christmas trend right away. But without the waiting, in mind, heart and spirit, you cannot obtain the spirit of the season.This Sunday let us start considering four ways of waiting in this Advent season.THE FIRST WAY: WAITING IN PRAYER AND PRAISEOnce I heard a preacher who said that in the midst of the terrible Manila traffic, the great blessing he found is the opportunity to pray and praise the Lord. Today people find it extremely difficult to wait because science and technology have made things faster, swifter, and ready in an instant. So when we are made to wait, there is the great temptation to be annoyed, angry, and even violent. We get so bored that we try to think of ways to distract us from our impatience.While we wait, though, remember that God is indeed giving us the opportunity to listen to him, to speak to him, to relate to him. Many people find reading the Bible or praying the rosary or having mental prayer while waiting. The bus, the car, the doctor’s clinic, the queue becomes a virtual chapel where a Christian can meet the Lord.The first reading (Isaiah 63 and 64) today shows us how to pray trustingly to God, even though we are sinners, even though we have become wayward children. Isaiah introduces to us the face of God, our Father, who rewards those who wait for his message, his blessings and his presence.So, this week, why not start of Advent by praying while you wait, by praising the Lord while you wait. This can happen in the kitchen, in an office, in a vehicle, in the streets. And God, who hears and answers prayers will certainly be there with you as soon as you start doing so.