Posts

Makapangyarihang Nobena kay San Jose: MARSO 10-18

Image
  Pangalawa o kasunod ng Mahal na Birheng Maria, si San Jose ang pinakamakapangyarihang tagapanalangin at tagapamagitan natin sa ating Panginoong Hesukristo, dala ng kanyang malapit na kaugnayan sa Anak ng Diyos na kanyang inaruga sa lupa bilang kanyang sariling anak. Sinabi ni Santa Teresa ng Avila: Wala akong hiningi kay San Jose na hindi niya pinagbigyan. Ipagkatiwala din natin sa kanya ang ating mga hangarin at panalangin. Si San Jose ang mahal na patron ng blog na ito. Subukan mo kapatid na lumapit kay San Jose sa lahat ng iyong pangangailangan. "Ite ad Joseph." Punta ka na kay San Jose! PANALANGIN SA NOBENA O San Jose, na ang pangangalaga ay lubhang dakila, malakas at mabilis sa harap ng luklukan ng Diyos, ihihahabilin ko sa iyo ang aking mga naisin at saloobin. O San Jose, alalayan mo ako ng iyong dakilang pamamagitan at kamtin mo para sa akin mula sa iyong Banal na Anak ang lahat ng pagpapalang espiritwal sa ngalan ni Hesukristong aming Pangin

MAKAPANGYARIHANG NOBENA NG BANAL NA BALABAL NI SAN JOSE (THE HOLY CLOAK OF ST. JOSEPH)

Image
  PALIWANAG: Ang nobena sa karangalan ng Balabal ni San Jose (ang balabal o "cloak" sa Ingles ay tanda ng kanyang proteksyon, paglingap at pagtulong sa mga deboto sa kanya) ay isang natatanging paraan upang makamtan ang pamamatnubay ng dakilang si San Jose at upang parangalan din siya. Darasalin ito nang sunud-sunod na 30 araw bilang paggunita sa 30 taon na kapiling ni San Jose ang ating Panginoong Hesukristo, ang Anak ng Diyos. Kung dahil sa anumang kadahilanan ay may araw na malaktawan o maliban, maaaring bumawi sa pamamagitan ng ilan mang beses na pagdarasal ng nalaktawang araw or mga araw sa susunod na panahong maaari na muling ituloy ito. Ang kahanga-hangang mga biyayang nakakamit sa panalanging ito ay hindi mabilang. Sa katunayan, ayon kay Sta. Teresa ng Avila – “Kung talagang nais ninyong maniwala dito, patunayan iyan sa pagdarasal ng nobena, at ikaw ay tiyak na mapapaniwala.” Upang lalong matulungan sa pagtanggap ng ka

ANG DAAN NG KRUS SA PANAHON NG CORONA VIRUS

Image
PAMBUNGAD Luwalhatiin natin sa Krus si Hesus. Iniligtas niya tayo’t pinalaya Sa pamamagitan niya natagpuan ang kaligtasan, Buhay at pagkabuhay. PAGHAHANDA Ihanda ang sarili sa panalangin. Ilagay ang sarili sa harapan ng Diyos na handang sumama sa kanyang Anak sa daan ng Kanyang hirap, kamatayan at kaluwalhatian. Ialay sa kanya ang anumang tila nakababagabag sa iyo na maaring makasagabal sa iyong pananalangin upang higit itong maging makahulugan sa iyo. Ihingi ng tawad and anumang pagkukulang o pagkakasalang maalaala sa sandaling ito. Katahimikan PANALANGIN Panginoon, kakaiba ang Kuwaresmang ito. Gaganapin namin ang karaniwang mga pagdiriwang halos lahat sa loob ng aming tahanan. Panonoorin namin ang mga pagdiriwang sa simbahan mula sa aming mga telebisyon at computer. Mangungulila kami sa mga nakaugaliang makulay at makabuluhang ritwal, prusisyon, pabasa at Visita Iglesia. Lahat ng ito ay dah