PATULOY MANALANGIN LABAN SA CORONA VIRUS/ COVID 19


  PANALANGIN LABAN SA COVID-19


(image, thanks to the internet)

Diyos na aming Ama,Pangalagaan Mo po kami laban sa Coronavirus o Covid-19Na kumikitil na ng buhayat nakaka-apekto sa marami ngayon.Basbasan Mo  po ang mga taong nagsasaliksikNg lunas at pagsugpo ng virus at karamdamang dulot nito.Masumpungan nawa nila agad ang lunas habang  taimtim na inaalagaan ang mga maysakit.Basbasan Mo po ang mga nadapuan na ng virus at nagkasakitUpang agad silang makabangon at gumaling,Huwag na po sanang kumalat pa ang sakit na ito.
Basbasan Mo po kaming lahat upangSama-sama naming harapin ang hamon naMagtulungan at alalayan ang mgaHigit na nangangailangan.Sa pamamagitan ng 
aming Panginoong Hesukristong Anak MoNa nabubuhay at naghaharing kasama MoAt ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.AMEN.(PLS SHARE....)

Popular posts from this blog

HOLY MASS IN FILIPINO (TAGALOG)

CHAPLET OF DIVINE MERCY - ENGLISH AND TAGALOG

SANTA TERESA NG CALCUTTA