MAKAPANGYARIHANG NOBENA NG BANAL NA BALABAL NI SAN JOSE (THE HOLY CLOAK OF ST. JOSEPH)

 

PALIWANAG:Ang nobena sa karangalan ng Balabal ni San Jose (ang balabal o "cloak" sa Ingles ay tanda ng kanyang proteksyon, paglingap at pagtulong sa mga deboto sa kanya) ay isang natatanging paraan upang makamtan ang pamamatnubay ng dakilang si San Jose at upang parangalan din siya.Darasalin ito nang sunud-sunod na 30 araw bilang paggunita sa 30 taon na kapiling ni San Jose ang ating Panginoong Hesukristo, ang Anak ng Diyos. Kung dahil sa anumang kadahilanan ay may araw na malaktawan o maliban, maaaring bumawi sa pamamagitan ng ilan mang beses na pagdarasal ng nalaktawang araw or mga araw sa susunod na panahong maaari na muling ituloy ito.Ang kahanga-hangang mga biyayang nakakamit sa panalanging ito ay hindi mabilang. Sa katunayan, ayon kay Sta. Teresa ng Avila – “Kung talagang nais ninyong maniwala dito, patunayan iyan sa pagdarasal ng nobena, at ikaw ay tiyak na mapapaniwala.”Upang lalong matulungan sa pagtanggap ng kahilingan, makabubuting mangako ng isang handog para sa pagpapalaganap ng debosyon kay San Jose. Mabuti rin kung mag-aalay ng panalangin para sa mga Kaluluwa sa Purgatoryo.Tulad ng ating malasakit upang pawiin ang mga luha ng mga kaluluwang naghihirap, gayun din, papawiin ni San Jose ang mga luha ng ating pangangailangan. Sa paraang ito, ang Banal na Balabal ni San Jose ay ilalambong sa atin at magsisilbing kalasag laban sa mga panganib na kinakaharap natin upang balang araw, sa biyaya ng Diyos, marating natin ang mga pintuan ng kaligtasan.Batiin nawa tayo ni San Jose ng matimyas na ngiti at basbasan tayo.MGA PANALANGIN SA NOBENA SA KARANGALAN NG BANAL NA BALABAL NI SAN JOSESa ngalang ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.Hesus, Maria at Jose, sa inyo ang puso ko’t kaluluwa. (sundan ng 3 Luwalhati sa Ama…, bilang pasasalamat sa Santissima Trinidad sa pagbibigay kay San Jose ng mataas na katungkulan at karangalan.)A.        PAG-AALAY
I

O maluwalhating Patriarka (ama) San Jose, pakumbabang naninikluhod ako sa iyo. Nagsusumamo ako sa Panginoong Hesus, sa iyong Kalinis-linisang Kabiyak ng puso, ang Mahal na Birheng Maria, at ang mga anghel at mga santo sa kalangitan, upang samahan ako sa aking debosyon. Iniaalay ko sa iyo ang mahalagang balabal na ito, habang nangangako ng aking pananalig at pagmamahal. Nangangako akong gagawin ang lahat sa aking kapangyarihan na pararangalan ka sa aking buong buhay upang patunayan ang aking pagsuyol sa iyo.Tulungan mo ako, San Jose. Alalayan mo ako ngayon at sa buong buhay, lalo na sa sandali ng aking kamatayan, tulad ng ginawa sa iyo ni Hesus at Maria, upang makapiling kita balang araw sa langit at doon ay parangalan ka magpakailanman. Amen.II

O  maluwalhating Patriarka San Jose, naninikluhod sa harap mo at ng iyong Banal na Anak, si Hesus, iniaalay ko sa iyo, lakip ang buong pusong debosyon, ang mahalagang kabang-yaman ng panalangin, taglay sa isip ang marami mong mabubuting katangian. Sa iyo, O maluwalhating Patriarka, natupad ang panaginip ng sinaunang Jose, na tila ipinadala ng Diyos sa lupa upang ihanda ang iyong pagdating. Sa katunayan, hindi lamang ikaw napapalibutan ng maningning na sinag ng araw na si Hesus, kundi marangya ding nababanaagan ka sa maliwanag na buwan, ang Mahal na Birheng Maria. O maluwalhating Patriarka, kung ang halimbawa ni Jacob na siyang dumalaw sa kanyang itinatanging anak na itinanghal sa Ehipto, ang nagdala sa buo niyang angkan doon, hindi kaya lalong ang halimbawa ni Hesus at Maria, na nagparangal sa iyo na may lubhang paggalang at tiwala, ang siyang magdala naman sa akin, ang iyong abang lingkod, upang maghandog sa iyo nitong mahalagang balabal bilang pagpaparangal? Itulot mo, O dakilang San Jose, na gawaran ako ng mahabaging sulyap ng Makapangyarihang Diyos. Kung paanong hindi itinakwil ng sinaunang Jose ang mga kapatid niyang malulupit sa kanya at sa halip tinanggap silang may pagmamahal at pagkalinga at iniligtas pa sa gutom at kamatayan – nagsusumamo ako, O maluwalhating Patriarka, sa pamamagitan mo, huwag nawa akong pabayaan ng Panginoon dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Itulot mong ituring ako ng Diyos na isa sa iyong mga lingkod na nananahan sa lilim ng iyong banal na balabal. Palagi nawa akong mabuhay sa iyong pangangalaga, sa lahat ng araw ng aking buhay at sa sandali ng aking huling hininga.

B.         MGA PANALANGIN

I

Aba, O maluwalhating San Jose, ikaw ang pinagtiwalaan ng walang kapantay na yaman ng langit at lupa at ama-amahan ng mismong nangangalaga sa lahat ng nilalang. Ikaw, kasunod ni Maria, ang santo na higit na karapat-dapat sa aming pagmamahal at debosyon. Ikaw lamang, higit sa lahat ng mga santo, ang pinili para sa mataas na karangalan na magpalaki, gumabay, mangalaga at yumakap pa sa Mesiyas, na siyang hangad masulyapan ng mga hari at propeta.San Jose, iligtas mo ang aking kaluluwa at kamtin para sa akin mula sa dakilang awa ng Diyos ang kahilingang ipinagdarasal ko.At para sa mga banal na kaluluwa sa Purgatoryo, pagkalooban mo sila ng kaluwagan at lunas sa kanilang mga pagdurusa. (sundan ng 3 Luwalhati sa Ama…)II

O makapangyarihang San Jose, ipinahayag kang Patron ng pandaigdigang simbahan, kaya nga, tumatawag ako sa iyo, higit sa lahat ng mga santo, bilang ang pinakadakilang tagapagtanggol ng mga nabibigatan, at nag-aalay ako sa iyong pusong mapagbigay, laging handang tumulong sa anumang pangangailangan.Sa iyo, O maluwalhating San Jose, lumalapit ang mga balo, ulila, iniwan, nabibigatan at naaapi. Walang anumang dalamhati, hinagpis o kapaitan ang hindi mo kayang lunasan. Naisin mo, dalangin ko, na gamitin mo para sa akin lahat ng kaloob ng Diyos sa iyo, hanggang ako din ay makasumpong ng tugon sa aking mga kahilingan.At kayo, mga banal na kaluluwa sa Purgatoryo, ipanalangin ninyo ako kay San Jose. (sundan ng 3 Luwalhati sa Ama…)

III

Hindi mabilang ang mga nauna na sa aking manalangin sa iyo na tumanggap ng ginhawa at kapayapaan, biyaya at tugon. Hindi mapahinga ang aking pusong malungkot at nagdurusa, sa gitna ng pagsubok na ito na aking kinakaharap. O dakilang San Jose, batid mo ang lahat ng aking pangangailangan bago pa man ako magdasal. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang kahilingan ito. Naninikluhod ako habang humihikbi sa bigat ng suliranin. Wala akong malapitan upang ibahagi ang aking pagdurusa; at kung mayroon man akong masumpungang malalapitan, tiyak akong hindi niya ako lubos na matutulungan. Ikaw lamang ang makatutulong sa aking pagdurusa, San Jose, at nagmamakaawa akong dinggin mo ako. Hindi ba’t naisulat ni Santa Teresa sa isa niyang liham – malaman nawa ng buong mundo “anuman ang hiingin ninyo kay San Jose, ito ay inyong makakamtan.”O San Jose, tagapagpalubag ng mga nabibigatan, mahabag ka sa aking pagdurusa a sa mga kaawa-awang kaluluwa na sa iyo umaasa at nananalangin. (sundan ng 3 Luwalhati sa Ama…)IV

O mabunying Patriarka San Jose, dala ng iyong ganap na pagtalima sa Diyos, magdalang-awa ka sa akin.Dala ng kabanalang ng iyong buhay, puno ng biyaya at lugod, pakinggan mo ako.Dala ng matamis mong pangalan, tulungan mo ako.Dala ng iyong mapagbigay na puso, alalayan mo ako.Dala ng iyong mga banal na luha, paginhawahin mo ako.Dala ng iyong pitong dusa, mahabag ka sa akin.Dala ng iyong pitong kalagalakan, aliwin mo ako.Mula sa lahat ng pinsala sa katawan at kaluluwa, iadya mo ako.Mula sa lahat ng panganib at sakuna, iligtas mo ako.Alalayan mo ako ng iyong makapangyarihang panalangin at kamtim para sa akin, sa tulong ng iyong kapangyarihan at awa, lahat ng kinakailangan para sa aking kaligtasan, lalo na ang inilalapit kong tulong na kailangang-kailangan ko ngayon. (sundan ng 3 Luwalhati sa Ama…)

V
O maluwalhating San Jose, hindi mabilang ang mga biyaya at tugon sa panalangin na kinamtan mo para sa mga nabibigatang kaluluwa. Anumang karamdaman, sinumang naaapi, tinutuligsa, pinagtaksilan, pinagkaitan ng kaluwagan at lugod, maging ang mga nangailangan ng kanilang kakainin sa araw-araw – lahat ng lumuhog sa iyong makapangyarihang panalangin ay binigyang lunas mo sa gitna ng kanilang kahirapan.Huwag mong itulot, O pinakamamahal na San Jose, na ako lamang ang kaisa-isang lumapit sa iyo na pagkakaitan mo sa aking pakumbabang pagsusumamo. Ipakita mo sa akin ang iyong kagandahang-loob at pagka-mapagbigay, upang maipahayag ko na may pasasalamat “Luwalhating walang hanggan sa iyo Banal na Patriarka San Jose, aking tagapangalaga sa lupa at tagapagtanggol ng mga banal na kaluluwa sa Purgatoryo.”  (sundan ng 3 Luwalhati sa Ama…)VI

Diyos Amang nasa langit, sa pamamagitan ng bukal ng biyaya ni Hesus at Maria, hinihingi kong ipagkaloob ang aking kahilingan. Sa ngalan ni Hesus at Maria, naninikluhod ako sa iyong harapan at nagmamakaawang tanggapin ang aking pagsusumamong puno ng pag-asa na patuloy na magsumikap sa pananalangin upang mapabilang ako sa madlang nabubuhay sa lilim ng patnubay ni San Jose. Iunat mo sa aking ang pagbabasbas sa lubhang mahalagang mga panalangin na ngayon ay iniaalay ko sa kanya bilang tanda ng aking debosyon. (sundan ng 3 Luwalhati sa Ama…)

    K. MGA PAGSUSUMAMO SA KARANGALAN NG   BUHAY NI SAN JOSE SA PILING NI HESUS AT MARIA

San Jose, ipagkaloob mong pumasok si Hesus sa aking puso at pabanalin ako.San Jose, ipagkaloob mong pumasok si Hesus sa aking puso at akayin akong magmahal.San Jose, ipagkaloob mong pumasok si Hesus sa aking isip at liwanagan ako.San Jose, ipagkaloob mong gabayan ni Hesus ang aking kalooban at patatagin ito.San Jose, ipagkaloob mong ituwid ni Hesus ang aking mga kaisipan at padalisayin ito.San Jose, ipagkaloob mong gabayan ni Hesus ang aking mga naisin at ituwid ito.San Jose, ipagkaloob mong masdan ni Hesus ang aking mga gawain at basbasan niya.San Jose, ipagkaloob mong pag-alabain ako ni Hesus sa pagmamahal sa kanya.San Jose,  kamtin mo mula kay  Hesus na matularan ko ang iyong kabutihan.San Jose, kamtim mo mula kay Hesus na magkaroon ako ng tunay na kababaang-loob.San Jose, kamtim mo mula kay Hesus na maging maamo ang aking pusoSan Jose, kamtim mo mula kay Hesus ang kapayapaan ng aking kaluluwa.San Jose, kamtim mo mula kay Hesus na magkaroon ako ng banal na pagkatakot.San Jose, kamtim mo mula kay Hesus na asamin ko ang kabanalan.San Jose, kamtim mo mula kay Hesus na maging banayad ang aking pagkatao.San Jose, kamtim mo mula kay Hesus na ang puso ko’y maging dalisay at mapagbigay.San Jose, kamtim mo mula kay Hesus na taglayin ko ang banal na pagtanggap sa paghihirap.San Jose, kamtim mo mula kay Hesus na magkaroon ako ng marunong na pananampalataya.San Jose, kamtim mo mula kay Hesus ang pagpapalang magsumikap ako sa paggawa ng mabuti.San Jose, kamtim mo mula kay Hesus ang lakas upang pasanin ang aking mga krus sa buhay.San Jose, kamtim mo mula kay Hesus na hindi mapako ang puso ko sa mga materyal na bagay.San Jose, kamtim mo mula kay Hesus ang biyayang makalakad ako sa makipot na landas tungkol langit.San Jose, kamtim mo mula kay Hesus ang biyayang lumayo sa mga magdadala sa kasalanan.San Jose, kamtim mo mula kay Hesus ang banal na pagnanasa sa kalangitan.San Jose, kamtim mo mula kay Hesus ang biyaya ng banal na pagsisikap hanggang kamatayan.San Jose, huwag mo akong pabayaan.San Jose, itulot mong ang puso ko ay huwag magsawang mahalin ka at ang labi ko ay laging purihin ka.San Jose, dala ng iyong pagmamahal kay Hesus, ipagkaloob mong matutunan kong mahalin din siya.San Jose, malugod na tanggapin mo ako bilang iyong tapat na lingkod.San Jose, ibinibigay ko sa iyo ang aking sarili; tanggapin mo ang aking pagsusumamo at dinggin ang aking mga panalangin.San Jose, huwag mo akong pabayaan sa oras ng kamatayan.Hesus, Maria at Jose, sa inyo ang aking puso at kaluluwa.(sundan ng 3 Luwalhati sa Ama…)

   D. MGA PAGTAWAG KAY SAN JOSEI

Alalahanin mo, O malinis na kabiyak ng puso ng Mahal na Birheng Maria, aking tagapangalaga San Jose, na kailanman ay hindi narinig na sinumang humingi ng iyong pangangalaga at ng iyong panalangin, ay nabigo. Lakas-loob akong naninikluhod sa iyo at marubdob na humihiling ng iyong panalangin para sa akin. O ama-amahan ng aming minamahal na Tagapagligtas, huwag mong siphayuin ang aking kahilingan, bagkus sa iyong awa, dinggin at tugunin mo ako. Amen.II

Maluwalhating San Jose, kabiyak ng puso ng Mahal na Birheng Maria at malinis na ama-amahan ni Hesus, masdan mo ako at bantayan; dalhin mo ako sa landas ng biyayang nagpapabanal; dinggin ang mahalagang pangangailangang na hinihiling kong balutin mo sa lilim ng iyong maka-amang balabal.Alisin mo ang mga hadlang at balakid sa aking panalangin at ipagkaloob mo ang maligayang tugon sa aking kahilingan upang mapaglingkuran ko ang higit na dakilang kaluwalhatian ng Diyos at ang aking kaligtasan.Bilang tanda ng aking walang-patid na pasasalamat, nangangako akong ibabalita ang iyong kaluwalhatian habang nagpapasalamat sa Panginoon sa pagbabasbas niya sa iyo ng kapangyarihan at lakas sa langit at sa lupa.E.        LITANYA KAY SAN JOSEPanginoon, kaawaan mo kami

Kristo, kaawaan mo kami

Panginoon, kaawaan mo kami

Kristo, pakinggan mo kami

Kristo, pakapakinggan mo kami

(itutugon: kaawaan mo kami)

Diyos Ama sa langit

Diyos Anak, Manunubos ng daigdig

Diyos Espiritu Santo(itutugon: ipanalangin mo kami)

Santa Maria

San Jose

Pinagpalang anak ni David

Liwanag ng mga Patriarka

Kabiyak ng puso ng Ina ng Diyos

Malinis na tagapangalaga ng Mahal na Birheng Maria

Tagapag-alaga sa Anak ng Diyos

Tagapagtanggol kay Kristo

Pinuno ng Banal na Mag-anak

O San Jose, lubhang tapat

O San Jose, lubhang malinis ang puso

O San Jose, lubhang tama sa pagkilos

O San Jose, lubhang makapangyarihan

O San Jose, lubhang masunurin

O San Jose, lubhang matapat

Salamin ng Pagtitiyaga

Mapagmahal sa pagdaralita

Huwaran ng mga manggagawa

Ama ng tahanan

Tagapagtanggol ng mga birhen

Lakas ng pamilya

Tagapagpanatag ng nabibigatan

Pag-asa ng maysakit

Pintakasi ng mga namamatay

Sindak ng mga demonyo

Tagapangalaga ng simbahanKordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, patawarin mo kami, O Panginoon

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, dinggin mo kami, O Panginoon

Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.Manalangin tayo:Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng mga kabutihan ng tapat na kabiyak sa pusong iyong mahal na Ina, tulungan mo kami, hiling naming, na anumang hindi naming makayanang kamtin sa sariling lakas, ay pagkalooban ng pananalangin ng lubhang banal na Patriarka, San Jose. Ikaw na naghahari kasama ng Diyos Ama, sa pagkakaisa ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.G. PANGWAKAS NA PANALANGIN NG BANAL NA BALABAL NI SAN JOSEO maluwalhating Patriarka, San Jose, ikaw na pinili ng Diyos higit sa lahat ng tao upang maging pinuno sa lupa ng pinakabanal na pamilya, nagsusumamo ako sa iyong tanggapin ako sa lilim ng iyong banal na balabal, nang maging tagapangalaga at katiwala ka ng aking kaluluwa.Mula sa sandaling ito, pinipili kitang ama, tagapangalaga, tagapayo, pintakasi, at hinihiling kong ilagay mo sa iyong kandili ang aking katawan, kaluluwa, ang buong kong pagkatao, lahat ng aking pag-aari, ang buhay ko at kamatayan.Tunghayan mo ako bilang isa sa iyong mga anak; ipagtanggol mo ako sa kataksilan ng aking mga kaaway, nakikita man o hindi; tulungan mo ako sa lahat ng sandali sa aking mga pangangailangan; aluin mo sa kapaitan ng aking buhay, at lalo na sa sandali ng kamatayan.  Sambitin mo lamang ang isang salita para sa akin sa Dakilang Mananakop na pinagindapat na yakapin mo sa iyong mga  bisig, at sa Mahal na Birheng Maria, na iyong dalisay na kabiyak ng puso. Ipagkaloob mo sa akin ang mga pagpapalang magdadala sa akin sa kaligtasan. Isama mo ako sa piling ng mga lubhang nagmamahal sa iyo at sisikapin kong patunayang karapat-dapat din ako sa iyong pagkalinga. Amen.

ISINALIN SA TAGALOG NG "OURPARISHPRIEST" BLOG
MULA SA CASA EDITRICE, PIA UNIONE DEL TRANSITO DI SAN GIUSEPPE (SAN GIUSEPPE AL TRIONFALE, ROMA)
Popular posts from this blog

HOLY MASS IN FILIPINO (TAGALOG)

CHAPLET OF DIVINE MERCY - ENGLISH AND TAGALOG

SANTA TERESA NG CALCUTTA